آموزش بافتنی :: روبافتن دانه ای که زیر است

آموزش نحوه رو بافتن دانه ای که زیر است ... در آرتاکاوا می خوانیم .

در تصویر زیر دانه های داخل میل سمت راست دانه های بافته شده است و دانه های سمت چپ دانه هایی است که می خواهیم ببافیم. همانطور که می بینید اولین دانه ای که داخل میل سمت چپ است باید زیر بافته شود. اما ما می خواهیم این دانه را رو ببافیم. پس نخ را روی میل سمت چپ می آوریم.

آموزش بافتنی :: روبافتن دانه ای که زیر است - تصویر 1
میل سمت راست را از زیر دانه پشتی وارد بافت می کنیم.


آموزش بافتنی :: روبافتن دانه ای که زیر است - تصویر 2
نخ را می گیریم

آموزش بافتنی :: روبافتن دانه ای که زیر است - تصویر 3

و از همانجایی که میل را وارد کرده بودیم بیرون می کشیم.
آموزش بافتنی :: روبافتن دانه ای که زیر است - تصویر 4
یک دانه بافته شد. برای دانه بعد هم به همین صورت تکرار می کنیم

اگر یک رج دانه ها را رو ببافیم در رج بعد باید آنها را زیر ببافیم. اما اگر به روش بالا آنها را مجددا رو ببافیم مانند قسمت پایین تصویر زیر می شود.


آموزش بافتنی :: روبافتن دانه ای که زیر است - تصویر 5
 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه