آموزش بافتنی :: اضافه کردن دانه در بافتنی- روش دوم

آموزش کم کردن یا کور کردن دانه در بافتنی .... درس دوم ... ویژه مبتدیان ....

دیگر از روش های اضافه کردن گرفتن دانه است. تفاوت این روش با روش ژته این است که در این روش دیگر مانند ژته به خاطر اضافه کردن دانه سوراخ ایجاد نمی شود.

همانطور که در تصویر زیر می بینید دانه بعدی که می خواهیم ببافیم و در میل سمت چپ قرار دارد زیر است. در قسمت پایین حلقه داخل  میل سمت چپ یک حلقه دیگر است که دانه ی بافته شده در رج قبل است.

اضافه کردن دانه در بافتنی- روش دوم

میل سمت راست را داخل آن حلقه می بریم. و دانه بعد را به همان روش معمول می بافیم.
اضافه کردن دانه در بافتنی- روش دوم

همانطور که در تصویر زیر می بینید  دانه ای که در میل سمت چپ است دانه ای است که باید زیر بافته شود و دانه ای که میل سمت راست در آن رفته همان حلقه زیر میل است
اضافه کردن دانه در بافتنی- روش دوم

برای زمانی که دانه بعد را باید از رو ببافیم میل سمت راست را داخل حلقه زیر دانه کرده و سپس دانه بعد را می بافیم. و دانه را از میل سمت چپ بیرون می کشیم.


کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه