آموزش بافتنی :: اضافه کردن دانه در بافتنی- روش اول یا ژته

آموزش اضافه کردن دانه در بافتنی ... روش اول با ژته ... ویژه مبتدیان .

یکی  از روش های اضافه کردن نخ در بافتنی روش ژته هست که با گرداندن نخ دور  میل ایجاد می شود. بسته به اینکه دانه بعدی که می بافیم زیر هست یا رو  جهت چرخش نخ نیز تغییر می کند.
وقتی که دانه بعدی زیر باشد مانند تصویر  زیر است.

آموزش بافتنی :: اضافه کردن دانه در بافتنی- روش اول یا ژته - تصویر 1
نخ را از بالای میل دور آن می اندازیم.
 
میل سمت راست را در حلقه پشت دانه می بریم. نخ را دور میل پیچیده و بیرون می کشیم. به همان روش که دانه را از زیر می بافیم.

آموزش بافتنی :: اضافه کردن دانه در بافتنی- روش اول یا ژته - تصویر 2

در رج بعد که به این دانه می رسیم مانند تصویر زیر است. که اگر قرار است زیر بافته شود. مانند دانه های دیگر و اگر قرار است رو بافته شود. به روش رو بافتن دانه زیر بافته می شود.

آموزش بافتنی :: اضافه کردن دانه در بافتنی- روش اول یا ژته - تصویر 3


اضافه کردن دانه وقتی که دانه بعدی رو هست:

همانطور که در تصویر می بینید دانه بعدی باید  رو بافته شود.


آموزش بافتنی :: اضافه کردن دانه در بافتنی- روش اول یا ژته - تصویر 4
مانند تصویر زیر نخ را از زیر میل می آوریم و روی آن می اندازیم.


سپس میل را از قسمتی از دانه که روبه شماست داخل می بریم.نخ را دور میل می پیچیم و دانه را بیرون می آوریم. (به همان روش که دانه را رو می بافیم).

آموزش بافتنی :: اضافه کردن دانه در بافتنی- روش اول یا ژته - تصویر 5

در رج بعد که می خواهیم دانه را ببافیم دانه شبیه به شکل زیر است. اگر بخواهیم دانه را از رو ببافیم که به روش معمول می بافیم و اگر هم  بخواهیم دانه را زیر ببافیم به روشی که دانه رو را زیر می بافیم عمل می کنیم.
آموزش بافتنی :: اضافه کردن دانه در بافتنی- روش اول یا ژته - تصویر 6

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه